Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Afnemer: iedere natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland, die als zodanig beschikt over een bij Gabson aangemaakt zakelijke account en met wie Gabson een overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan Gabson een of meerdere aanbieding(en) doet;
2. Dag : kalenderdag;
3. Gabson : de besloten vennootschap Gabson b.v., gevestigd aan de Dreef 34A te 2012 HS Haarlem (KvK nummer 34320522), hierna ook genoemd "Gabson";
4. Overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen Gabson en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; product : ieder op grond van de overeenkomst door Gabson aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.
5. Voorwaarden : deze algemene voorwaarden

Artikel 2 Voorwaarden en toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gabson en een Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Gabson en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Naast deze Voorwaarden kan Gabson, bijvoorbeeld met betrekking tot haar Level-up programma, additionele voorwaarden stellen en hanteren. Deze voorwaarden gaan dan eveneens deel uitmaken van de rechtsverhouding tussen Afnemer en Gabson.

Artikel 3 Het aanbod
1. Ieder aanbod van Gabson, mondeling, schriftelijk of electronisch gedaan, is vrijblijvend.
2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gabson niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
4. Afronding van een bestelling via Gabson’s website, dan wel het telefonisch of schriftelijk plaatsen van een order door Afnemer leidt, behoudens het in voorgaande artikelen bepaalde, tot een definitieve koop.

Artikel 4 Prijzen
1. De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op levering af Gabson vestigingsadres, magazijn of andere opslagplaats.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan Gabson producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan factoren (o.a. valutakoersen, accijnzen, invoerrechten, premies, prijzen leveranciers of andere derden) waarop Gabson geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Alle prijzen zijn exclusief BTW, verzendkosten, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. Eventuele koerswijzigingen kunnen worden doorberekend.
4. Tijdelijke actieprijzen en actievoorwaarden zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Artikel 5 Levering en doorverkoop
1. De door Gabson gehanteerde levertijden mogen nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.
2. Gabson zal zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan Gabson kenbaar heeft gemaakt.
4. Vanaf het moment van aflevering is het gekochte voor rekening en risico van de Afnemer.
5. Gabson zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Gabson zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
7. Producten die voor de doorverkoop of voor eigen gebruik door de Afnemer of uitsluitende beroepsmatig gebruik door de Afnemer zijn bestemd, worden slechts aan schoonheidssalons verkocht. Alle producten mogen door de Afnemer slechts in detailhandel gebruikelijke hoeveelheden aan consumenten worden verkocht.
8. De Afnemer is gehouden de Producten in originele verpakking en in ongeschonden toestand in voorraad te houden, aan te bieden en te verkopen aan schoonheidssalons en/of consumenten.
9. De Afnemer is gehouden om de juiste advisering voor gebruik te geven.

Artikel 6 Reclamerecht
1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien ze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan de Gabson kenbaar zijn gemaakt.
2. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. Aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten

Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij andere condities schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Afnemer en Gabson.
2. Gabson is gerechtigd vooruitbetaling van Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Gabson niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling door Gabson zal zijn ontvangen.
1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Gabson gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
2. Bij niet of niet tijdige betaling heeft Gabson het recht zonder verdere ingebrekestelling tot incasso van de vordering langs buitengerechtelijke weg over te gaan, alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Afnemer, met een minimum van 20 % van het te vorderen bedrag tot een maximum van € 2.500,= .
3. Mochten gerechtelijke stappen en/of maatregelen nodig zijn voor Gabson om haar vordering op Afnemer te incasseren, dan wel anderszins haar rechten veilig te stellen dan wel uit te oefenen, dan zullen alle hieraan verbonden kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend advocaatkosten, griffierechten etc., volledig op Afnemer worden verhaald.
4. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is Gabson gerechtigd verdere leveranties op te schorten totdat volledige betaling door Gabson zal zijn ontvangen, of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van Gabson om (aanvullende) schadevergoeding van de Afnemer te vorderen.
5. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gabson verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Gabson te melden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gabson in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gabson totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Gabson gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen volledige betaling van de koopsom, eventuele verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
2. Door Gabson geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, of aan de mogelijkheid voor Gabson om haar rechten daarop uit te oefenen, te onttrekken.
3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gabson veilig te (helpen) stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Gabson daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. In het geval Gabson zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gabson en door Gabson aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gabson zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 Overmacht
1. Gabson is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Gabson geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gabson niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gabson heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gabson zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gabson kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Gabson ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gabson gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Behoudens en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gabson, zal Gabson nimmer aansprakelijk zijn voor schade, in welke vorm dan ook , die verband houdt met de (uitvoering van de) overeenkomst.
2. Gabson is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Gabson is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Gabson is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van Gabson dan wel onjuist of onoordeelkundig gebruik door de Afnemer.
4. Ingeval Gabson, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, dan erkent Afnemer uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van Gabson contractueel of anderszins, beperkt is tot maximaal het bedrag gelijk aan de waarde van de bestelde producten waaruit de schade voortvloeit of daarmee verband houdt.

Artikel 11 Vrijwaring
1. Afnemer vrijwaart Gabson voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Gabson toerekenbaar is.
2. Indien Gabson uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Gabson zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden om de schade voor Gabson te beperken dan wel te vermijden.
3. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gabson, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gabson en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 12 Uitvoering door derden
Gabson is bevoegd om in overleg met de Afnemer, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten in voorkomende gevallen aan de Afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 13 Intellectueel Eigendom
1. Het is Afnemer verboden om aan Gabson toebehorende merken en van enigerlei merk voorziene verpakkingen voor eigen handelsdoeleinden of die van derden, in het bijzonder voor wederverpakking, te gebruiken of te doen gebruiken.
2. In afwijking van het voorgaande lid mag Afnemer, mits Gabson daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven, de handelsnaam en de merken van Gabson gebruiken ter bevordering van verkoop en omzet van de producten van Gabson. Afnemer zal eventuele aanwijzingen en richtlijnen van Gabson ter zake dit geoorloofde gebruik direct en stipt in acht nemen.
3. Afnemer erkent en respecteert dat Gabson houder of licentienemer is van de intellectuele eigendomsrechten op de door haar bij de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en geleverde producten. Afnemer zal zich onthouden van het maken van inbreuk op deze intellectuele eigendoms- en licentierechten.
4. Indien Afnemer handelt in strijd met de in voorgaande leden van dit artikel voorgeschreven bepalingen verbeurt Afnemer naar keuze van Gabson een boete van € 250 voor elk product (flacon, tube, etc.) ten aanzien waarvan overtreding is geconstateerd, dan wel € 2.500 voor elke dag dat de inbreuk geschiedt of voortduurt, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van Gabson op schadevergoeding op basis van de wet.

Artikel 14 Privacy
1. Gabson legt persoonsgegevens van Afnemer vast en verwerkt deze gegevens ten behoeve van haar eigen bedrijfsvoering, voor het doen van leveringen, het verlenen van diensten, het onderhouden van contacten met Afnemer, het analyseren en verbeteren van haar producten en haar dienstverlening en het zenden van informatie aan Afnemer over nieuwe producten en diensten van Gabson B.V. en IMAGE Skincare Benelux.
2. Het beleid ten aanzien van privacy is vastgelegd in een privacy verklaring, Klik hier voor de Privacypolicy van Gabson B.V. & IMAGE Skincare Benelux.

Artikel 15 Marketing en PR
3. Gabson mag, met toestemming van de Afnemer, de naam van Afnemer en de producten die Afnemer van Gabson afneemt, aanwenden voor public relations en marketing doeleinden zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: vermelding op de Gabson websites, vermelding in de Gabson brochures, opname van de toepassing als een case studie, beschrijving van de toepassing in de white papers, opname van de naam van Afnemer in de Gabson referentielijsten en het verzenden van persberichten in relatie tot de toepassingen die Gabson voor de Afnemer gerealiseerd heeft.
4. De Afnemer mag gebruik uitsluitend gebruik maken van het beeldmateriaal dat Gabson ter beschikking heeft gesteld voor publicatie van de producten die Gabson vertegenwoordigd.

Artikel 16 Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gabson, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Gabson ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gabson binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Gabson en de Afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Wijziging voorwaarden
1. Gabson mag deze Voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen.